English | فارسی
W  W  W  .  S  S  P  -  I  R  .  C  O  M  :  :  :  .  .  .


توجه
نظر به سوء استفاده برخی شرکت ها و اشخاص از نام، آرم، لوگو، مدارک و رزومه کاری این شرکت، ضمن محفوظ بودن حق برخورد قانونی با متخلفین برای شرکت مهندسی سازه صنعت پاهنگ، به اطلاع عموم می‌رساند این شرکت هیچ گونه شرکت زیر مجموعه یا شریک کاری نداشته و کلیه ادعاهای مطرح شده از این دست کذب محض می باشد.
بدیهی است مسئولیت سوء استفاده های اینچنینی بر عهده شرکت مهندسی سازه صنعت پاهنگ نخواهد بود.